चौतारा नगरपालिकाको भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरण

चौतारा गा.वि.स को भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरणको लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।
सनोसिरुवारी गा.वि.स को भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरणको लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।
पिपलडाडा गा.वि.स को भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरणको लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।
कुबिन्डे गा.वि.स को भूकम्प प्रवाभित घरधुरीको विवरणको लागि यहाँ Click गर्नुहोस ।