FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher) 

Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher) 
CSGM/NCB/GOODD-02/077-78

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
 

Invitation for Electronic Bids CSGM/NCB/WORKS-18-21/077-78

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा)

Invitation for Sealed Quotation CSGM/NCB/GOODS-01/077-78

Pages