FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा)

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-08-09-10/077-78)

घर अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पोषण स्यंसेवक)

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा

Pages