चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका बाट हालसम्म पारित कानुन संगालो

१. आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४

२. न्यायिक समितिले मुद्दाको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने ऐन,२०७४

३. सहकारी ऐन,२०७४

४. स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४

५. नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४

६. नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४

७. नगर सभाको सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थान (कार्यबिधी) नियमावली, २०७४

८. शिक्षा नियमावली, २०७४

९. नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४

१०. नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थान (कार्यबिधी) नियमावली, २०७४

११. योजना तथा बजेट तर्जूमा दिग्दर्शन, २०७४

१२. बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४

१३. पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४

१४. एफ.एम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४

१५. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७४

१६. सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४

१७. प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४

१८. निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका, २०७४ घ वर्ग

१९. नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४