FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापन तथा सूचनाको भूक्तानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा/लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना, प्रशासन तथा लेखा शाखा
सेवा शुल्क: 
शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • विज्ञापन छाप्ने आदेश पत्र
  • छपाई भएको पुस्तक वा पत्र पत्रिका
  • सक्कलै विल भपाई
  • भूक्तानी माग गरेको निवेदन