Bid Validity Period फरक परेको सम्बन्धमा

थप कागजात/विवरण :