FAQs Complain Problems

समाचार

निजि आवास अनुदान विवरण

अन्तिम पटक अपडेट गरेको मिति: 2076-04-13

अन्तिम पटक अपडेट गरेको मिति: 2076-04-13
वडा नम्बर जम्मा लाभग्राही संख्या प्रथम किस्ता लिनेको संख्या दोश्रो किस्ता लिनेको संख्या तेश्रो किस्ता लिनेको संख्या थप कागजात
१ नम्बर वडा कार्यालय 1283 1267 1231 1209
२ नम्बर वडा कार्यालय 782 773 748 723
३ नम्बर वडा कार्यालय 661 660 653 636
४ नम्बर वडा कार्यालय 1053 1031 1014 997
५ नम्बर वडा कार्यालय 1241 1181 1069 998
६ नम्बर वडा कार्यालय 1093 1075 1058 1019
७ नम्बर वडा कार्यालय 1203 1190 1141 1082
८ नम्बर वडा कार्यालय 957 941 931 912
९ नम्बर वडा कार्यालय 1125 1112 1084 1033
१० नम्बर वडा कार्यालय 933 906 869 789
११ नम्बर वडा कार्यालय 1024 1001 905 733
१२ नम्बर वडा कार्यालय 794 761 750 717
१३ नम्बर वडा कार्यालय 1282 1263 1242 1188
१४ नम्बर वडा कार्यालय 665 656 645 593