आपतकालीन नम्बरहरु

कार्यालयको नाम कार्यालयको ठेगाना फोन नम्बर ईमेल ठेगाना
नगर दमकल सेवा चौतारा, सिन्धुपाल्चोक 9851091200
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौतारा, सिन्धुपाल्चोक 011-620106
जिल्ला अस्पताल चौतारा चौतारा, सिन्धुपाल्चोक 011-620143