नगरपालिकाको विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

शाखा: महिला तथा बालबालिका शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम शाखा पद फोन नम्बर इमेल
नानीमैया बस्नेत महिला तथा बालबालिका शाखा ना.सु
शाखा: पशुसेवा शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम शाखा पद फोन नम्बर इमेल
अर्जुन बहादुर खड्का पशुसेवा शाखा शाखा अधिकृत
मैयाँ कुमारी घिसिङ पशुसेवा शाखा पशु स्वास्थ्य प्रविधिक 9849026396
शाखा: शिक्षा शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम शाखा पद फोन नम्बर इमेल
गणेश पुरी शिक्षा शाखा शाखा अधिकृत
शाखा: स्वास्थ्य शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम शाखा पद फोन नम्बर इमेल
शिब पुरी स्वास्थ्य शाखा शाखा अधिकृत
शाखा: वन शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम शाखा पद फोन नम्बर इमेल
तुला राम घिमिरे वन शाखा शाखा अधिकृत