चौतारा नगरपालिका द्वारा निर्मित बाल उद्धानको प्रवेशद्वार