सेवाहरु

सेवा दिने शाखा: प्रशासन तथा योजना शाखा

लागत अनुमान तयार गर्ने
योजना सम्झौता
योजनाको म्याद थप
योजनाको रनिङ्ग विल भूक्तानी
योजनाको अन्तिम भूक्तानी
विविध सिफारिस
गै.स.स. दर्ता सिफारिस
गै.स.स. नविकरण सिफारिस
काउन्सुलर प्रमाणित
गै.स.स.को कार्यक्रम स्विकृती माग
“घ” वर्गको निर्माण व्यावसायीको ईजाजत पत्र प्रदान
"घ" वर्गको निर्माण व्यावसायीको ईजाजत पत्र नविकरण
इजाजतपत्र प्रतिलिपि
नगरपालिकामा सुचिकृत
आर्थिक सहयोग
छात्रवृत्ति सहयोग
विज्ञापन तथा सूचनाको भूक्तानी

सेवा दिने शाखा: सूचना शाखा

सूचना माग

सेवा दिने शाखा: राजश्व शाखा

व्यावसाय दर्ता
व्यावसाय नविकरण
राजश्व दाखिला
एकिकृत सम्पति कर
एकिकृत सम्पत्ती कर दाखिला

सेवा दिने शाखा: प्राविधिक शाखा

घर नक्सा पास
नक्सा संशोधन
नक्सा म्याद थप
तल्ला थप
नक्सा नामसारी
स्थायी निर्माण प्रमाण पत्र
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र
नक्सा विरुद्ध उजुरी
पुर्व निर्मित भवनको अभिलेखीकरण
नक्शापास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
आँशिक निर्माण सम्मन्न प्रमाणपत्र
योजना सम्झौता (ठेक्का)

सेवा दिने शाखा: महिला तथा वाल वालिका शाखा

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण
२० वर्ष माथिका विपन्न महिला समूह गठन
महिला वडा समिति गठन
अपाङ्गहरुको लागि सि.वि.आर. कार्यक्रम

सेवा दिने शाखा: शिक्षा शाखा

नयाँ विद्यालय अनुमति
कक्षा थप अनुमति
कक्षा ८ को प्रमाण पत्र जारी
कक्षा ८ को प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/सच्याउन
अन्य सिफरिस

सेवा दिने शाखा: आयुर्वेद शाखा

विरामी पहिचान
पञ्चकर्म
मातृस्तन्य
वृद्ध रसायन
परामर्श
प्रशासनीय
योगाभ्यास

सेवा दिने शाखा: पशु सेवा शाखा

पशु उपचार सेवा
प्रयोगशाला सेवा
खोप सेवा
घाँसको विऊ वितरण
अनुदान कार्यक्रम

सेवा दिने शाखा: कृषि विकास

प्राविधिक सेवा
अनुदान कार्यक्रम

सेवा दिने शाखा: न्यायिक समिति शाखा

फिराद दर्ता
मेलमिलाप (छलफल)
मेलमिलापको माध्यमवाट नटुङ्गिएको विषय अदालतमा सिफारिस

सेवा दिने शाखा: वन शाखा

वृक्षारोपणको लागि विरुवा माग
वन विकास कामको अनुदान सहयोग
वन सम्वन्धि विवाद समाधान
वन सम्वन्धि प्राविधिक सहयोग

सेवा दिने शाखा: स्वास्थ्य शाखा

स्वास्थ्य परिक्षण सेवा
खोप सेवा
अस्थायी परिवार नियोजनका साधन वितरण
सुरक्षित मातृत्व सेवा
गाउँ घर क्लिनिक सेवा
दिर्ग तथा जटिल प्रकारको रोगीका लागि सहुलियत उपलव्ध गराउन सिफारिस
गर्भपतन सेवा
अपाङ्गता परिक्षण सेवा
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
डट्स सेवा
आकस्मिक उपचार सेवा
स्वास्थ्य शिविर
परिवार नियोजन शिविर