सूचना तथा समाचार

सूचना सम्बन्धमा

बोलपत्रको सूचना सच्याइयको सूचना

आसय सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा

चौतारा बजार सडक अस्फाल्ट कंक्रिट कार्य सम्बन्धी बोलपत्र श्री सुनकोशी/शान्ति देवी जे.भी. ले पेस गरेको प्राबिधिक प्रस्ताब स्वुक्रित सम्बन्धमा

प्री बिड बैठक सम्बन्धमा

प्री बिड बैठक सम्बन्धमा

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी सूचना

सौर्य सडक बत्ती जडान स्वीकृत गने आशयको सूचना