सूचना तथा समाचार

चौ.साँ.गढी न.पा.को पहिलो नगर सभामा प्रस्तुत भएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पहिलो नगर सभामा नगर उप-प्रमुख श्रीमति जानुका पराजुलीद्धारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

दोश्रो नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु : मिति २०७४ अषाढ २१

चौतारा साँगाचोकगढी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन Account सक्रिय गर्नको लागि वडा सचिबले भर्नुपर्ने फारम

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा हाल सम्म पहिचान घरधुरी तथा लाभग्राही नामावली

Pages