FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापन

रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे

रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे

अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

रोजगार संयोजक आवेदन फारम

रोजगार संयोजक करारमा लिने वारे सूचना

कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा)

फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम

Pages