वडाका कर्मचारीहरु

वडा नम्बर: वडा नं. १
फोटो कर्मचारीको नाम वडा नम्बर पद शाखा फोन नम्बर इमेल
राज बहादुर श्रेष्ठ वडा नं. १ वडा सचिब 9751013116 chautaramun1@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. २
फोटो कर्मचारीको नाम वडा नम्बर पद शाखा फोन नम्बर इमेल
मोहन बहादुर थापा वडा नं. २ वडा सचिब 9843071083 chautaramun2@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ३
फोटो कर्मचारीको नाम वडा नम्बर पद शाखा फोन नम्बर इमेल
निरज विसंख वडा नं. ३ वडा सचिब 9865707995 chautaramun3@gmail.com