वडा नं. १० मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ वडा सचिब ९८५११००२४५ chautaramun10@gmail.com
सुवास ठकुरी कार्यालय सहयोगी