वडा नं. ११

Nepali
साबिकको गाबिस: 
साँगाचोक
वडा ईमेल: 
chautaramun11@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९७४१०८४२३२
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८५१२३६७४२
वडाको अवस्था: 
27°40'58.86"N 85°42'55.02"E