वडा नं. ११ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
सुरेश थापा वडा सचिब ९८५१२३६७४२ chautaramun11@gmail.com
सविना पराजुली कार्यालय सहयोगी