वडा नं. १२ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
सबिता दाहाल वडा सचिब ९८४३५८०९४४ chautaramun12@gmail.com
मित्रलाल श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी