वडा नं. १३

Nepali
साबिकको गाबिस: 
ठुलोसिरुबरी
वडा ईमेल: 
chautaramun13@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९७५१०३९२१९
वडा सचिवको फोन नं.: 
९७४१००६३३४
वडाको अवस्था: 
27°44'11.74"N 85°41'52.63"E