वडा नं. १३ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
दुर्गा प्रसाद ढुंगेल वडा सचिब ९७४१००६३३४ chautaramun13@gmail.com
सविना नेपाल कार्यालय सहयोगी