वडा नं. १४ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
आषिस श्रेष्ठ वडा सचिब ९८४७३०९१५९ chautaramun14@gmail.com
यदुनाथ ढुङगेल कार्यालय सहयोगी