वडा नं. १ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
राज बहादुर श्रेष्ठ वडा सचिब ९७५१०१३११६ chautaramun1@gmail.com
हेम बहादुर थापा कार्यालय सहयोगी