वडा नं. २ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
मोहन बहादुर थापा वडा सचिब ९८४३०७१०८३ chautaramun2@gmail.com
कृष्ण बहादुर थापा कार्यालय सहयोगी