वडा नं. ४ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
स्वरूप सिं तामांङ वडा सचिब ९७४११३४२९७ chautaramun4@gmail.com
मिन बहादुर तामाङ कार्यालय सहयोगी करार