वडा नं. ५ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
भरत राज बलम्पू वडा सचिब ९८५११६२८४४ chautaramun5@gmail.com
भरत राउत कार्यालय सहयोगी