वडा नं. ६ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
उत्तम सापकोटा वडा सचिब ९८६००६८३०१ chautaramun6@gmail.com
हरि बहादु सापकोटा कार्यालय सहयोगी