वडा नं. ७ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
हरि चन्द्र गौतम वडा सचिब ९८५१२३२५१३ chautaramun7@gmail.com
राम प्रसाद नेपाल कार्यालय सहयोगी
सविना पराजुली कम्प्युटर अपरेटर