वडा नं. ८

Nepali
साबिकको गाबिस: 
इर्खु
वडा ईमेल: 
chautaramun8@gmail.com
वडा अधक्ष्यको फोन नं.: 
९७४११८३३०९
वडा सचिवको फोन नं.: 
९८५११६२८४४
वडाको अवस्था: 
27°44'43.55"N 85°44'55.30"E