वडा नं. ८ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
अशोक घले वडा सचिब ९८४९३४५३२१ chautaramun8@gmail.com
पुश्कर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी