वडा नं. ९ मा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद कार्यरत शाखा फोन नम्बर ईमेल
राम कृष्ण भुजेल वडा सचिब ९८५११६२७२२ chautaramun9@gmail.com
लालकाजी तामाङ कार्यालय सहयोगी