FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (पोषण स्वयंसेवक)

पोषण स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित (सि.बि.आर) पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

सुपरिवेक्षक (पाँचौ) तहको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

घर अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages