FAQs Complain Problems

अपडेट

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८ 5 months 3 weeks ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पर्यटन विकास कार्यविधि, २०७८ 8 months 1 week ago
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ 8 months 3 weeks ago
अटो रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ 12 months 4 days ago
गरिवी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७७ 1 year 11 months ago
स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ 2 years 1 week ago
कामका लागि सामुदायिक आयोजना (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ 3 years 3 weeks ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको टोल विकास समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 3 years 2 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७६ 3 years 4 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 3 years 5 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 3 years 5 months ago
नगर खेलकुद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ 3 years 6 months ago
नगर प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 3 years 6 months ago
आन्तरिक आय संकल (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 3 years 9 months ago
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 3 years 9 months ago
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 4 years 3 months ago
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 4 years 3 months ago
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७५ 4 years 3 months ago
नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 4 years 3 months ago
निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका २०७४ 4 years 3 months ago
नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ 4 years 3 months ago
सरकारी नीज क्षेत्र साझेदारी (म्याचिङ्ग फण्ड) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 4 years 3 months ago
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ 4 years 3 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ 4 years 3 months ago
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ 4 years 3 months ago

Pages