FAQs Complain Problems

अपडेट

कर तथा शुल्कहरु

करको प्रकार करको विवरण करको दर कैफियत
सम्पत्ति मुल्यांकन कर सम्पत्ति मुल्यांकन कर रु ५ लाख सम्म 150
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ५ लाख १ रुपैया देखी १० लाखसम्मको मुल्यांकनमा 300
सम्पत्ति मुल्यांकन कर १० लाख १ रुपैया देखी १५ लाखसम्मको मुल्यांकनमा 450
सम्पत्ति मुल्यांकन कर १५ लाख १ रुपैया देखी २० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 600
सम्पत्ति मुल्यांकन कर २० लाख १ रुपैया देखी २५ लाख सम्मको मुल्यांकनमा 750
सम्पत्ति मुल्यांकन कर २५ लाख १ रुपैया देखी ३० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 950
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ३० लाख १ रुपैया देखी ३५ लाख सम्मको मुल्यांकनमा 1150
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ३५ लाख १ रुपैया देखी ४० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 1350
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ४० लाख १ रुपैया देखी ४५ लाख सम्मको मुल्यांकनमा 1150
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ४५ लाख १ रुपैया देखी ५० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 1750
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ५० लाख १ रुपैया देखी ६० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 2000
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ६० लाख १ रुपैया देखी ७० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 2250
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ७० लाख १ रुपैया देखी ८० लाख सम्मको मुल्यांकनमाा 2500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ८० लाख १ रुपैया देखी ९० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 2750
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ९० लाख १ रुपैया देखी १ करोड सम्मको मुल्यांकनमा 3000
सम्पत्ति मुल्यांकन कर १ करोड १ रुपैया देखी १ करोड २० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 3500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर १ करोड २० लाख १ रुपैयादेखी १ करोड ६० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 4500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर १ करोड ६० लाख १ रुपैया देखी २ करोडसम्मको मुल्यांकनमा 5500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर २ करोड १ रुपैया देखी २ करोड ५० लाख सम्मको मुल्यांकनमा 6750
सम्पत्ति मुल्यांकन कर २ करोड ५० लाख १ रुपैया देखी ३ करोडसम्मको मुल्यांकनमा 8000
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ३ करोड १ रुपैया देखी ४ करोडसम्मको मुल्यांकनमा 10500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ४ करोड १ रुपैया देखी ५ करोड सम्मको मुल्यांकनमा 13000
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ५ करोड १ रुपैया देखी ६ करोड सम्मको मुल्यांकनमा 15500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ६ करोड १ रुपैया देखी ७ करोड सम्मको मुल्यांकनमा 18000
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ७ करोड १ रुपैया देखी ८ करोड सम्मको मुल्यांकनमा 20500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर ८ करोड १ रुपैया देखी १० करोड सम्मको मुल्यांकनमा 25500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर १० करोड १ रुपैया भन्दा माथि 0.003 प्रतिशतले
सम्पत्ति मुल्यांकन कर आर.सि.सि. फ्रेम संरचनायुक्त भवन (स्वीकृत नक्शा बमोजिम),भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी रगरोगन भएको 2800 व्यवसायिक
सम्पत्ति मुल्यांकन कर आर.सि.सि. फ्रेम संरचनायुक्त भवन (स्वीकृत नक्शा बमोजिम),भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी रगरोगन भएको 2500 आवासीय
सम्पत्ति मुल्यांकन कर आर.सि.सि. फ्रेम संरचनायुक्त भवन (स्वीकृत नक्शा बमोजिम),बाहिर प्लाष्टर नभएको तथा भित्र वाहिर रगरोगन नभएको 2300 व्यवसायिक
सम्पत्ति मुल्यांकन कर आर.सि.सि. फ्रेम संरचनायुक्त भवन (स्वीकृत नक्शा बमोजिम),बाहिर प्लाष्टर नभएको तथा भित्र वाहिर रगरोगन नभएको 2050 आवासीय
सम्पत्ति मुल्यांकन कर लोड वियरिङ्ग इट्टा सिमेन्ट तथा ढुङ्गा सिमेन्ट जोडाई गरी बनाएको,भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी रगरोगन भएको 1850
सम्पत्ति मुल्यांकन कर लोड वियरिङ्ग इट्टा सिमेन्ट तथा ढुङ्गा सिमेन्ट जोडाई गरी बनाएको,बाहिर प्लाष्टर नभएको तथा भित्र वाहिर रगरोगन नभएको 1625
सम्पत्ति मुल्यांकन कर लोड वियरिङ्ग इट्टा माटो तथा ढुङ्गा माटोको जोडाई गरी बनाएको,भित्र बाहिर प्लाष्टर गरी रगरोगन भएको 1400
सम्पत्ति मुल्यांकन कर लोड वियरिङ्ग इट्टा माटो तथा ढुङ्गा माटोको जोडाई गरी बनाएको,प्लाष्टर नभएको तथा भित्र वाहिर रगरोगन नभएको 1300
सम्पत्ति मुल्यांकन कर सेड वा कच्ची घर 500
सम्पत्ति मुल्यांकन कर अरनिको राजमार्ग दायाँवायाँ, चौ.सा.गढी न.पा. वडा नं ९,१०,११,१२ ४० लाख ३० लाख देखी ५० लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर वन्देउ चौतारा सडक दायाँवायाँ, चौ.सा. गढी न.पा.वडा नं ७,८,१०,११,१२ ३० लाख २५ लाख देखी ३५ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर वन्देउ चौतारा सडक दायाँवायाँ, पुरानो वसपार्क देखी जि.स.स चोक ५० लाख ४० लाख देखी ६० लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर वन्देउ चौतारा सडक दायाँवायाँ, चौताराको साविकको वडा नं १,२,४,९ ३० लाख २५ लाखदेखी ३५ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर चौतारा स्याउले सडक, चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं ५,६,१ २० लाख १५ लाखदेखी २५ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर चौतारा मेलम्ची सडक, शहिद मञ्चदेखी भेटनरी वडा सिमाना २० लाख १५ लाखदेखी २५ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर चौतारा सिपाघाट सडक, चौतारा वसपार्क देखि सानुसिरुवारी १,२,३,४,५,९सम्म २० लाख १५ लाखदेखी २५ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर चौतारा कुविन्डे सडक, कुविन्डे २,३,४,७,९ २० लाख १५ लाखदेखी २५ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडेको, घडेरी १६ लाख १४ लाखदेखी १८ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडेको, चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं ५ ८ लाख ६ लाखदेखी १० लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडेको, चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं ४,६,७,८,९,१०,११,१२, १३, १४ ५ लाख ३ लाखदेखी ७ लाख सम्म
सम्पत्ति मुल्यांकन कर अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडेको, चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं १,२,३ ३ लाख १ लाखदेखी ५ लाख सम्म