FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०७९-८०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-01/079-80)

गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/ WORKS-02/ 079-80)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-०७-१५)

Notice for Bid Addenum (Upgrading Works in Chihandada-Simpani-Balefi Road Section, CSGM-4)

आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना

Invitation for Electronic Bids for the Bituminous Premix Carpeting on Lampate Batuk Raanitar Asine Road Section (CSGM/NCB/WORKS-03)

Pages