FAQs Complain Problems

समाचार

१.१.३ सभा। कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्याविधि र मापदण्ड) तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण (स्थाससंऐ दफा १०को ३, नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक)

आर्थिक वर्ष:

प्रमाणीकरणको आधारहरु:: 
  • सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्ने नगरेको। (आधार नचाहिने)
  • सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्दा कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको तर निर्णय सार्वजनिक गर्ने नगरेको। (आधार १)
  • सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्दा कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र निर्णयहरु सूचना पाटी मार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको। (आधार १, २)
  • सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्दा कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी निर्णयहरु वेबसाईट, सूचना पाटी र अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको। (आधार १, २, ३)

प्रमाणीकरणको आधार:

  • • निर्णयहरु उल्लेख भएको स्थानीय राजपत्रको प्रति
  • • कार्यालयको सूचनापाटी मार्फत सारजनिकिकरण गरेको प्रमाण,
  • • वेवसाइट वा पत्रपत्रिकाको वा रेडियो वा टेलिभिजन भए सोको प्रमाण।