FAQs Complain Problems

अपडेट

महिला तथा वालवालिका शाखा

आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि पुन : प्रकाशित सूचना

बुहारी शिक्षा कार्यक्रमका लागि आबेदन दिने पुन : १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि प्रकाशित सूचना

सिलाई बुनाई व्यवसाय प्रबर्दनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रस्थावआह्वानको पुन : १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्दनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बुहारी शिक्षा कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित (सि.वि.आर.) पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages