FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (पोषण स्वयंसेवक)

पोषण स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित (सि.बि.आर) पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

सुपरिवेक्षक (पाँचौ) तहको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

घर अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

Pages