FAQs Complain Problems

अपडेट

प्रशासन शाखा

वारुण यन्त्र (दमकल) सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।

अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अ.न.मी.(सहायकस्तर चौथो) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व. पदको परीक्षा संचालन तथा सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

कार्यक्रम संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (कार्यक्रम संयोजक छैठौं)

Pages