FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

अन्तरिक आयतर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-22/077-78

Bid Addendum Report Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher

बोलपत्र संसोधन सम्बन्धि सूचना (CSGM/NCB/GOODS-02/077-78)

Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods (Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Khale Khola Trail Bridge)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-13-15/077-78)

Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher) 

Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher) 
CSGM/NCB/GOODD-02/077-78

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
 

Invitation for Electronic Bids CSGM/NCB/WORKS-18-21/077-78

Pages