FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०७८-७९

फलफुलको विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप सम्बन्धमा । (वडा नं. ५, ७, ११ र १२)

धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

Local Disaster and Climate Resilience Plan 2078

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

चिस्यान केन्द्र संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

विज्ञापन सामाग्रीहरुको कर संकलनका लागि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचना। सूचना।। सूचना ।।।

स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना ।

Pages