FAQs Complain Problems

अपडेट

कृषि शाखा

फलफुलको विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा)

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा)

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा

मल विक्रेता छनौट प्रकृयाका लागि पुन: म्याद थप गरिएको सूचना (कृषि विकास शाखा)

मल बिक्रेता छनौट प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा)

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (कृषि विकास शाखा)

Pages